Advertisement

Tijdschrift voor Gezondheidsrecht

, Volume 33, Issue 5, pp 369–376 | Cite as

Kroniek rechtspraak Wet marktordening gezondheidszorg

  • J. G. Sijmons
Overzicht jurisprudentie
  • 9 Downloads

Samenvatting

In 2008 nam het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) het initiatief om een overzicht uit te brengen van de belangrijkste uitspraken van het voorafgaande jaar. Weliswaar zijn behoudens enkele uitzonderingen (denk bijvoorbeeld aan de zaken die als kennelijk niet-ontvankelijk worden afgedaan krachtens art. 8:54 Algemene wet bestuursrecht (Awb)) alle uitspraken te vinden op de website <www.rechtspraak.nl> en vele ervan in gepubliceerde jurisprudentie opgenomen, een totaaloverzicht ontbrak, zodat het CBb aanleiding zag daarin zelf te voorzien.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • J. G. Sijmons
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations