Advertisement

Tijdschrift voor Gezondheidsrecht

, Volume 33, Issue 3, pp 200–210 | Cite as

Wet marktordening gezondheidszorg en AWBZ; afschaffing bonus/malusregeling door de Staatssecretaris van VWS verdraagt zich niet met de beginselen van zorgvuldigheid, evenredigheid en verbod op willekeur en is derhalve onrechtmatig: vordering tot verbod toegewezen

Rechtbank ’s-Gravenhage (mr. R.J. Paris) d.d. 5 januari 2009.
Jurisprudentie Civiel recht
  • 6 Downloads

Samenvatting

Als gevolg van de snel oplopende AWBZ-uitgaven heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een aantal maatregelen doorgevoerd die een besparing genereren van € 350 miljoen in 2008, oplopend tot € 795 miljoen in 2011. Na enig overleg tussen ActiZ en de staatssecretaris aangaande de maatregelen zijn op 29 november 2007 tussen partijen afspraken gemaakt om de geplande besparing te realiseren. De overeengekomen (alternatieve) maatregel houdt het volgende in. In 2008 wordt op het maximumtarief voor persoonlijke verzorging en ondersteunende begeleiding vooraf een tariefkorting van 3,5% doorgevoerd.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations