Advertisement

Tijdschrift voor Gezondheidsrecht

, Volume 33, Issue 2, pp 111–111 | Cite as

Antwoord Minister van VWS

Ingezonden
  • 3 Downloads

Samenvatting

Geachte heer Legemaate,

Hierbij zeg ik u dank voor uw brief over de Wet cliëntenrechten zorg. Ik begrijp dat de Vereniging voor Gezondheidsrecht vragen heeft over de wet die wij aan het voorbereiden zijn. Mijn medewerkers betrekken de reacties van de leden van de Vereniging voor Gezondheidsrecht, zoals die op 7 november 2008 zijn geuit, bij de voorbereiding van het wetsvoorstel. Het is hen echter opgevallen dat de bijeenkomst op 7 november niet veel nieuwe inzichten bood ten opzichte van wat veldpartijen in de overleggen met VWS hebben ingebracht. Mede om die reden heb ik ervoor gekozen een concept-wetsvoorstel nog een keer voor te leggen aan een vaste groep van veldpartijen, maar geen openbare consultatieronde in te lassen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations