Advertisement

Tijdschrift voor Gezondheidsrecht

, Volume 33, Issue 2, pp 86–93 | Cite as

Verslag najaarsvergaderingVGR 2008 ‘Naar een Wet cliëntenrechten zorg?’

  • C. B. M. M. Hoegen-van Tiel
Verslag VGR
  • 15 Downloads

Samenvatting

Op 7 november 2008 vond de najaarsvergadering van de VGR plaats in ’t Spant! te Bussum. De vergadering stond deze keer in het teken van het thema: ‘Naar een Wet cliëntenrechten zorg?’

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • C. B. M. M. Hoegen-van Tiel
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations