Advertisement

Tijdschrift voor Gezondheidsrecht

, Volume 33, Issue 2, pp 69–69 | Cite as

Toegang tot het EPD; wie houdt toezicht?

  • M. C. Ploem
Gezichtspunt
  • 38 Downloads

Samenvatting

Het zal niemand zijn ontgaan, het elektronisch patiëntendossier (EPD) komt er. De brief van minister Klink van november 2008, waarin hij alle Nederlandse ingezetenen de mogelijkheid biedt om tegen deelname aan het EPD bezwaar te maken (zie hierover Leijnse, elders in nummer) was echter – in het licht van een voorlopig uitstel van de invoering – prematuur.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • M. C. Ploem
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations