Advertisement

Tijdschrift voor Gezondheidsrecht

, Volume 33, Issue 1, pp 38–38 | Cite as

Jaarvergadering Vereniging voor Gezondheidsrecht

Berichten
  • 2 Downloads

Samenvatting

Aan de hand van een door prof. dr. A.C. Hendriks, prof. mr. J. van de Gronden en mr. dr. J.J.M. Sluijs uitgebracht preadvies wordt gediscussieerd over de betekenis van het Europese recht voor de gezondheidszorg, toegespitst op twee subthema’s. Deel 1 handelt over de betekenis van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) voor het gezondheidsrecht in Nederland en deel 2 betreft de betekenis van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (EG-Verdrag) voor het reguleren van de zorgmarkt.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations