Advertisement

Tijdschrift voor Gezondheidsrecht

, Volume 32, Issue 3, pp 174–186 | Cite as

Preïmplantatie genetische diagnostiek: een stand van zaken

  • h. A. M. te Braake
Artikel
  • 223 Downloads

Samenvatting

In de jaren negentig van de vorige eeuw is de procedure van preïmplantatie genetische diagnostiek (PGD) ontwikkeld, deels als alternatief voor prenatale diagnostiek (PD; diagnostiek bij de vrucht tijdens de zwangerschap) die al jaren onderdeel is van de reguliere medische praktijk. Als bij PD een ernstige, onbehandelbare foetale ziekte of aandoening wordt vastgesteld bestaat veelal de mogelijkheid de zwangerschap af te breken. Dat is geen gemakkelijke beslissing; voor veel betrokken patiënten is zij zelfs onacceptabel. Bij PGD wordt de eicel of het embryo in vitro onderzocht ten behoeve van de diagnostiek van constitutionele en erfelijke aandoeningen. Alleen embryo’s die vrij zijn van de gezochte ziekte of aandoening komen voor implantatie in aanmerking; zwangerschapsafbreking hoeft dan niet te worden overwogen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • h. A. M. te Braake
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations