Advertisement

Tijdschrift voor Gezondheidsrecht

, Volume 32, Issue 2, pp 147–154 | Cite as

2008/11 Contracteerruimte AWBZ: stelsel van kostenbeheersing niet onrechtmatig

Voorzieningenrechter Rechtbank ’s-Gravenhage (mr. H.F.M. Hofhuis) d.d. 13 november 2007.
Jurisprudentie Civiel recht
  • 17 Downloads

Samenvatting

Op 24 oktober 2006 heeft de Staatssecretaris van VWS op grond van artikel 7 Wmg een besluit genomen inzake de vaststelling van de contracteerruimte 2007 voor de AWBZ (hierna: de Aanwijzing). Ter uitvoering van de Aanwijzing heeft de raad van bestuur van de NZa de ‘Beleidsregel contracteerruimte 2007’ vastgesteld. Deze beleidsregel voorziet erin dat per zorgkantoorregio vooraf een maximum wordt gesteld aan de bedragen waarvoor zorgkantoren in 2007 zorg kunnen contracteren met zorgaanbieders.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations