Advertisement

Tijdschrift voor VerpleeghuisGeneeskunde

, Volume 34, Issue 1, pp 12–15 | Cite as

Nieuwe verpleeghuisartsen

Hoeveel verpleeghuisartsen moeten er de komende jaren opgeleid worden?
 • Willem van der Windt
Praktijkartikel
 • 8 Downloads

Samenvatting

Het Capaciteitsorgaan adviseert de minister over de gewenste opleidingscapaciteit voor verpleeghuisartsen. Prismant doet onderzoek ten behoeve van dit advies. In 2007 waren er 1295 verpleeghuisartsen actief. 59% is vrouw. Het is een van de snelst groeiende specialismen in ons land en staat in grootte op de vijfde plaats. Alleen op grond van de demografische vraag uit de bevolking zou de komende 15 jaar het aantal verpleeghuisartsen met 35% moeten groeien. Het hangt van de plaats en positie van de verpleeghuisarts in de toekomstige medische ouderenzorg af of dit ook werkelijkheid wordt.

Voor 2009 en 2010 adviseert het Capaciteitsorgaan jaarlijks 112 verpleeghuisartsen in opleiding te nemen. Dit is ook gebaseerd op de verlenging van de opleiding en het feit dat jaarlijks 1 op de 36 artsen de registratie verliest.

Summary

How many nursing home physicians have to be trained in the years to come?

Research has been done to give building stones to those, who have to decide how many physicians have to be trained as nursing home physician in the years to come. Therefore aspects which influence demand and supply have been examined.

In 2007 there were 1295 nursing home physicians working in the Netherlands of whom 59% are women. It is one of the fastest growing medical specialisations in the Netherlands. Because of the ageing of the Dutch population the next 15 years the demand for nursing home physicians will increase with 35%. Furthermore, yearly one of every 36 physicians leaves the occupation. The Minister of Public Health has been advised for 2009 and 2010 a training capacity of yearly 112 new students.

Literatuur en noten

 1. 1.
  Capaciteitsorgaan voor de medische en tandheelkundige vervolgopleidingen. Capaciteitsplan 2008. Utrecht, 2008.Google Scholar
 2. 2.
  In 2001 is het onderzoek door het Nivel uitgevoerd.Google Scholar
 3. 3.
  Velden L van der, et al. Raming benodigde instroom per medische en tandheelkundige vervolgopleiding 2009–2019/2025. Utrecht: Nivel, Prismant, 2008.Google Scholar
 4. 4.
  Windt W van der. Vraag en aanbod van verpleeghuisartsen. Utrecht: Prismant, 2006.Google Scholar
 5. 5.
  Velden L van der, Hingstman L. Uitstroombestemming zelfstandig gevestigde huisartsen (notitie voor Capaciteitsorgaan). Utrecht: Nivel, 2007.Google Scholar
 6. 6.
  De respons op de vragenlijst bedroeg 75%. De hier gepresenteerde aantallen zijn gewogen naar het totaal aantal van 160 dat in de periode 2001–2006 uitgeschreven werd uit de registratie.Google Scholar
 7. 7.
  CBS-Statline.Google Scholar
 8. 8.
  Gezondheidsraad. Dementie. Den Haag: GR, 2002.Google Scholar
 9. 9.
  CBS, Persbericht 8-1-2007.Google Scholar
 10. 10.
  Eggink E, Pommer E, Woittez I. De ontwikkeling van AWBZ-uitgaven. Den Haag: SCP, 2008.Google Scholar
 11. 11.
  Heuij F van den, Windt W van der. De tijdsbesteding van verpleeghuisartsen. Utrecht: Nzi, 1994.Google Scholar
 12. 12.
  Hoek F, et al. Werkzaamheden van verpleeghuisartsen buiten het verpleeghuis. Tijdschr Verpleeghuiskd 2006; 31(1).Google Scholar
 13. 13.
  STG. De toekomst van de medische zorg voor ouderen. Den Haag: STG, 2008.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

 1. 1.

Personalised recommendations