Advertisement

Repliek

  • Han Willems
Lezersforum

Samenvatting

Ik dank collega Melchers voor zijn reactie op mijn opiniërend stuk ‘Ontwikkelingen rond arbeid en gezondheid’. Hij benadrukt dat de bedrijfsarts moet beoordelen of er een medische verklaring is voor verzuim. Vervolgens loopt hij met ‘grote-stappen-snel-thuis’ door naar de zijns inziens voor de hand liggende oplossingsrichting: er moeten verschillende soorten bedrijfsartsen komen. De ‘arbobedrijfsarts’ doet de beoordeling van de belastbaarheid op basis van de Arbowet, en de ‘eerstelijnsbedrijfsarts’ doet (mee aan) de behandeling. Wat Melchers voorstelt, is mogelijk, maar ik bepleit iets anders. Ik stel in het artikel voor om de individuele advisering, dus ook over de belastbaarheid, via de werknemer te laten lopen, die dan zelf verantwoordelijk wordt voor de terugkoppeling naar de werkgever.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Han Willems
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations