Advertisement

Meer gedeeltelijk arbeidsongeschikten aan de slag

Nieuws
  • 3 Downloads

Samenvatting

Uit onderzoek dat Regioplan in opdracht van de Stichting van de Arbeid heeft uitgevoerd, blijkt dat het aantal werkenden dat minder dan 35% arbeidsongeschikt is (35-minners), is gestegen van 51% eind 2006, naar bijna 62% eind juni 2008. Deze stijging vindt de FNV positief, maar een verdere verbetering is absoluut noodzakelijk. Eind 2005 heeft de Stichting van de Arbeid ondernemingen en instellingen aanbevolen om werknemers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn te behouden voor het arbeidsproces bij de eigen werkgever. Als dat redelijkerwijs niet mogelijk is, dan bij een andere werkgever.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations