Advertisement

TandartsPraktijk

, Volume 30, Issue 11, pp 38–39 | Cite as

Twee palatinale wortels

  • Michiel de Cleen
Vierwortelige bovenmolaren zijn zeldzaam
  • 9 Downloads

Samenvatting

In een eerdere bijdrage aan TandartsPrakijk (nr. 9, september 2008) werd aandacht besteed aan de radix entomolaris, een extra wortel bij ondermolaren. Ook bovenmolaren kunnen een extra wortel hebben. In de meeste gevallen gaat het dan om een tweede palatinale wortel. In dit nummer van TP aandacht voor deze zeldzame afwijking.

Geraadpleegde literatuur:

  1. Peikoff MD, Christie WH, Fogel HM. The maxillary second molar: variation in number of roots and canals. Int Endod J 1996;29:365–369. Google Scholar
  2. Sabala CL, Benenati FW, Neas BR. Bilateral root or root canal abberations in a dental school population. J Endodont 1994;20:38–42 Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • Michiel de Cleen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations