Advertisement

TandartsPraktijk

, Volume 30, Issue 5, pp 2–3 | Cite as

Spoorzoeken in dentine

Geoblitereerde wortelkanalen toegankelijk maken
  • Michiel de Cleen
Endodontologie
  • 6 Downloads

Samenvatting

De kanaalbehandeling van bovencuspidaten is meestal geen ingewikkelde klus. Waar onderhoektanden nogal eens een kanaal- of zelfs wortelsplitsing vertonen, heeft de bovenhoektand meestal één ruim, lang en vrij recht wortelkanaal. Soms is er sprake van een vernauwing van het wortelkanaal, een obliteratie als gevolg van een trauma of orthodontische verplaatsing. Als in zulke gevallen een kanaalbehandeling noodzakelijk blijkt, is het wortelkanaal vaak niet zo eenvoudig te vinden. Aan de hand van een praktijkgeval wordt beschreven hoe de tandarts dan te werk kan gaan.

Aanbevolen literatuur:

  1. MJH de Cleen. Obliteration of pulp canal space after concussion and subluxation: Endodontic considerations. Quintessence Int 2002;33:661–669Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • Michiel de Cleen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations