Advertisement

TandartsPraktijk

, Volume 30, Issue 4, pp 21–24 | Cite as

Pragmatische oplossing

  • J. M. Kreyns
aansprakelijkheid

Samenvatting

Een klacht van een patiënt tegen een tandarts wordt soms door bemiddeling, afkoping, schikking of een transactie geregeld. Het gemeenschappelijk kenmerk van deze regelingen is dat ze zelden in de openbaarheid komen. Met als gevolg dat commentaar op deze regelingen uitblijft, want buiten de direct betrokkenen weet niemand precies hoe ze stand komen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • J. M. Kreyns
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations