Advertisement

TandartsPraktijk

, Volume 30, Issue 3, pp 58–63 | Cite as

Invasief vanwege plaque?

  • R. J. M. Gruythuysen
Kindertandheelkunde - Casus 13
  • 5 Downloads

Samenvatting

Yussi is 3 jaar als hij bij het eerste bezoek door de tandarts van zijn ouders wordt verwezen. Hij heeft twee oudere zussen. Vrijetijdsbesteding: veel en graag buiten spelen met andere kinderen, voetballen en computerspelletjes doen. Hij is net een week op school, maar spreekt geen Nederlands. Tandenpoetsen doet hij zelf. Tandheelkundig onderzoek: er zit veel plaque in de bovenkaak en iets minder in de onderkaak; in alle melkmolaren zijn caviteiten aanwezig. De 71 en 81 zijn agenetisch en de 61/62 zijn gefuseerd. Er wordt een OPT gemaakt die niet goed is gelukt doordat Yussi te veel heeft bewogen (afb. 1). Pas een half jaar later wordt hij opgeroepen voor een volgend bezoek.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • R. J. M. Gruythuysen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations