Advertisement

TandartsPraktijk

, Volume 30, Issue 3, pp 34–35 | Cite as

Een monumentaal boek

  • J. M. Kreyns
Tandarts & Recht

Samenvatting

In TP wordt in de rubriek ‘Aansprakeijkheid’ maandelijks een casus gepresenteerd, waarin op de aansprakelijkheid van de tandarts wordt ingegaan. Daarbij wordt min of meer voorondersteld dat de tandarts wel weet wat dit begrip inhoudt.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • J. M. Kreyns
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations