Advertisement

TandartsPraktijk

, Volume 30, Issue 3, pp 9–9 | Cite as

lezers reageren

lezers reageren
  • 4 Downloads

Samenvatting

Geachte collega Van Winsen,

Naar aanleiding van uw artikel ‘Technologie in de tandheelkunde: mens versus machine’ in TP 2009/02 (pag. 9–11) wil ik betreffende de passage over de Cerec 3 opmerken dat hetgeen er vermeld wordt niet juist is.

Natuurlijk kan elke techniek verbeterd worden, maar de opmerking over de occlusale vormgeving is pertinent onjuist. Definitieve afwerking tot in detail van het occlusale vlak behoeft nimmer te worden gedaan; een enkele keer dient de hoogte te worden aangepast, maar dit is altijd te herleiden tot een fout van de operateur. Zelden moet ik in te slijpen en/of de contactpunten bij te werken en komt de restauratie zonder correctie op zijn plaats.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations