Advertisement

TandartsPraktijk

, Volume 30, Issue 1, pp 35–36 | Cite as

Informatie over de kosten

informed consent (4)
  • W. J. Admiraal
jurispreventie

Samenvatting

De jurisprudentie is overvloedig, de WGBO kennelijk onduidelijk: we informeren niet optimaal. Het zeer lezenswaardige Evaluatierapport WGBO (2000) geeft een niet mis te verstane opsomming van verbeterpunten.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • W. J. Admiraal
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations