Advertisement

Supervisie en Coaching

, Volume 26, Issue 4, pp 217–221 | Cite as

Lenette Schuijt (2009). Met ziel en zakelijkheid. Schiedam: Scriptum. 276 p., isbn 978 90 5594 625 9, € 29,50. ***

Literatuur
  • 29 Downloads

Samenvatting

Het vakblad mt heeft de nieuwe, gewijzigde, druk van Met ziel en zakelijkheid genomineerd als het beste managementboek ooit. Nu verschijnen er op managementgebied veel boeken, ook overbodige, maar deze nominatie maakt wel nieuwsgierig. Op voorhand lijkt het boek van belang voor alle supervisoren en coaches die leidinggevenden onder hun clientèle hebben. Wat is de inzet van het boek? Hedendaagse leiders staan voor de uitdaging om hun mensen aan te sturen met ziel en zakelijkheid. Dat betekent dat ze richting moeten geven maar ook moeten inspelen op verwachtingen van markt en maatschappij. Soms zijn dit tegenstrijdige eisen. Het risico bestaat dat het een wordt opgeofferd aan het andere. Of dat leiders proberen om alles tegelijk te zijn.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations