Advertisement

Tijdschrift voor Psychotherapie

, Volume 35, Issue 1, pp 4–5 | Cite as

Inleiding

  • Thijs de Wolf
  • Max Lauteslager
Inleiding
  • 6 Downloads

Samenvatting

Voor u ligt het eerste nummer van de 35ste jaargang van dit tijdschrift, dat gedeeltelijk een themanummer is over ‘Nut en onnut van de cognitieve neurowetenschap voor de psychotherapie, psychiatrie en psychologie’. Die mondvol zullen we niet het hele nummer herhalen. Inkorting van ‘psychotherapie, psychiatrie en psychologie’ tot ‘psychotherapie’ ligt in lijn met het hoofdonderwerp van dit tijdschrift, hoewel in dit nummer ook af en toe aan de psychiatrie en de psychologie zal worden gerefereerd.

Literatuur

  1. Jaspers, J.P.C. (2008). Psychotherapeutische diagnostiek: over de toegevoegde waarde van testdiagnostiek. Tijdschrift voor Psychotherapie, 34, 368-378.Google Scholar
  2. Wijnen, F., & Verstraten, F. (red.) (2008). Het brein te kijk. Verkenning van de cognitieve neurowetenschap (4e, herziene druk). Amsterdam: Harcourt.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • Thijs de Wolf
    • 1
  • Max Lauteslager
  1. 1.

Personalised recommendations