Advertisement

Psychopraxis

, Volume 11, Issue 3, pp 104–109 | Cite as

Deeltijdbehandeling voor ouderen: ondanks veel uitvallers aanwijzingen voor effectiviteit

  • Anne ten Veen
  • Sharony Ormel
Artikelen
  • 144 Downloads

Samenvatting

Binnen GGZ-instellingen wordt steeds vaker gevraagd of behandelingen wel evidence based zijn. Van verschillende protocollaire ambulante behandelingen voor een duidelijk omschreven as I en as II stoornis, is de effectiviteit inmiddels overtuigend aangetoond en zijn ze opgenomen in de richtlijnen. Sinds september 2008 zijn er ook addenda voor ouderen ontwikkeld bij de landelijke multidisciplinaire richtlijnen depressie en angststoornissen voor volwassenen. Hierin staat aangegeven of, en zo ja in welk opzicht, de diagnostiek, behandeling en begeleiding van ouderen met depressie en angst aanpassingen vergen ten opzichte van volwassenen.

deeltijdbehandeling voor ouderen effectiviteit 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations