Advertisement

Psychologie en Gezondheid

, Volume 37, Issue 4, pp 232–232 | Cite as

Werken aan zorg voor ernstig geproblematiseerde burgers in je regio

  • Stef Decoene
Boekbesprekingen

Samenvatting

R. van Veldhuizen, M. Bähler, D. Polhuis & J. van Os (red.), (2008). Handboek FACT

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • Stef Decoene
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations