Advertisement

Pallium

, Volume 11, Issue 1, pp 20–21 | Cite as

Het belang van narratieve kennis

  • Elly Bouman
Onderzoek

Samenvatting

In de palliatieve zorg komen twee vormen van kennis samen: objectieve wetenschappelijke kennis op grond van feitelijke gegevens en subjectieve kennis zoals die door de patiënt wordt verwoord. In dit artikel wordt - uitgaande van het werk van de filosofe Martha Nussbaum- ingegaan op het belang van de laatste vorm van kennis: narratieve kennis.

Literatuur

  1. Baart A. 2005. Aandacht. Utrecht: Lemma.Google Scholar
  2. Nussbaum M. 1998. Wat liefde weet. Emoties en moreel oordelen. Amsterdam: Boom.Google Scholar
  3. Nussbaum M. 2004. Oplevingen van het denken. Over de menselijke emoties. Amsterdam: Ambo.Google Scholar
  4. Nussbaum M. 1990. Love's Knowledge. Essays on philosophy and literature. New York: Oxfort University Press.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Elly Bouman
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations