Advertisement

Pallium

, Volume 11, Issue 1, pp 4–4 | Cite as

Conceptrichtlijnen Angst en Spirituele zorg afgerond

Kort Nieuws

Samenvatting

Houten – De Vereniging Integrale Kankercentra (vikc) heeft de conceptversie van de nieuwe richtlijnen Angst en Spirituele zorg afgerond. Professionals in de palliatieve zorg kunnen tot 1 maart commentaar leveren op de richtlijnen. In de richtlijn Spirituele zorg is de richtlijn Existentiële crisis uit 2005 verwerkt. Het protocol is bedoeld voor artsen en verpleegkundigen en moet een handreiking bieden om een onderscheid te kunnen maken tussen situaties waarin volstaan kan worden met alledaagse aandacht voor levensvragen, situaties waarin patiënten behoefte hebben aan begeleiding op het gebied van levensvragen en situaties waar de worsteling met levensvragen leidt tot een existentiële crisis die vraagt om de expertise van een geestelijk verzorger of psycholoog.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations