Advertisement

Begrippenlijst

Begrippenlijst

Samenvatting

Stel, we vinden in ons onderzoek een gemiddelde systolische bloeddruk van 140 mmHg in een steekproef met 150 diabetespatiënten na een nieuwe behandeling en een gemiddelde bloeddruk van146 mmHg in de controlegroep met diabetespatiënten die de gebruikelijke zorg ontvangt. Het verschil in gemiddelde systolische bloeddruk is dus 6.0 mmHg (146-140) en statistisch significant. Maar één zwaluw maakt nog geen zomer en dus moeten we er rekening mee houden dat in de volgende onderzoeken naar het bloeddrukverschil tussen nieuwe behandeling en gebruikelijke zorg niet telkenmale 6.0 mmHg zal zijn en dus varieert (bijvoorbeeld 10, 1; 5.0; 6,8 of 8.3 mmHg).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations