Advertisement

GGZ

  • Hester Vermeulen
Van de redactie
  • 167 Downloads

Samenvatting

Het Nederlands Tijdschrift voor Evidence Based Practice verschijnt vijf keer per jaar. Elk nummer heeft een speciaal thema en bevat richtlijnen, klinische lessen en voorbeelden van wetenschappelijk onderzoek dat in de praktijk is toegepast. Telkens kiest de redactie een interessant thema voor een zo breed mogelijk publiek. Oncologie, chirurgie, wondzorg, veiligheid, zorg voor kinderen of zorg voor ouderen zijn thema's die we recent hebben behandeld. Hoewel er met enige regelmaat een artikel met een GGZ-insteek in NTvEBP verschijnt, hebben de AGZ-thema's vaak de boventoon. Maar elk jaar vullen we in ieder geval één nummer met voornamelijk GGZ-onderwerpen. Dat nummer ligt nu voor u.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • Hester Vermeulen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations