Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 47, Issue 10, pp 162–163 | Cite as

Cutane bijwerkingen van anti-TNF behandeling

  • P. L. B. Bruijnzeel
Farmacotherapie
  • 5 Downloads

Samenvatting

Anti-TNF behandeling speelt momenteel een belangrijke rol bij de behandeling van psoriasis. Om na te gaan of deze behandeling aanleiding geeft tot cutane bijwerkingen werd een systematisch onderzoek gedaan in de databank van Medline1. Hieruit bleek dat het meest frequent infusie reacties en reacties op de plaats van injiceren optraden. Andere huidafwijkingen waren: psoriasiforme erupties, lupus-achtige aandoeningen, vasculitis, granulomateuze reacties, cutane infecties en cutane neoplasmata. In de meeste gevallen diende bij het optreden van deze bijwerkingen de behandeling met anti-TNF therapie niet gestaakt te worden.Van de meeste bijwerkingen is echter nog te weinig documentatie om over een causale relatie met de therapie te spreken. Meer farmacovigilantie is daarvoor nodig.

 

  1. Moustou A-E, Matekovits A, Dessinioti C, Antoniou C, Sfikakis PP, Stratigos AJ. Cutaneous side effects of antitumor necrosis factor biologic therapy: a clinical review. J Am Acad Dermatol 2009; 61: 486-504.Google Scholar
  2. Kowalzick L, Eickenscheidt L, Komar M, Schaarschmidt E. Prolongierte Psoriasistherapie mit TNF-〈- Antagonisten; Entwicklung des maligne Melanoms, Hautarzt 2009; 60: 655-57.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • P. L. B. Bruijnzeel
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations