Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 47, Issue 9, pp 141–142 | Cite as

Medicatiemisbruik met fatale gevolgen

  • B. E. Smink
Bijwerkingen
  • 49 Downloads

Samenvatting

Gewijzigde richtlijnen voor pijnbestrijding hebben in de Verenigde Staten vanaf 1990 geleidt tot een enorme toename (68%) van dodelijk verlopen intoxicaties met geneesmiddelen, vooral opiaten. In de staat West Virginia werd zelfs een verhoging genoteerd van 550% van 1999 tot 2004. Om de risicofactoren voor een fatale intoxicatie met geneesmiddelen te bepalen en om het soort geneesmiddel en de rol van geneesmiddelmisbruik hierbij in kaart te brengen zijn alle casus uit 2006 uit die staat onderzocht.

 

  1. Hall AJ, Logan JE, Toblin RL et al. Patterns of abuse among unintentional pharmaceutical overdose fatalities. JAMA 2008;300:2613-20.Google Scholar
  2. McLellan AT, Turner B. Prescription opioïds, overdose deaths, and physician responsibility. Editorial. JAMA 2008;300:2672-73.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • B. E. Smink
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations