Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 47, Issue 8, pp 123–124 | Cite as

Secundaire preventie na een CVA: sociodemografische verschillen

  • J. M. A. Sitsen
Farmacotherapie
  • 59 Downloads

Samenvatting

Veel gegevens wijzen erop dat een belangrijk deel van de afname van de sterfte door hart- en vaatziekten het gevolg is van enerzijds verbetering van de risicofactoren in de bevolking (roken, cholesterolconcentraties, bloeddruk) en anderzijds van de medische behandeling. Daarbij moet men zich afvragen of de bijdrage van de gezondheidszorg aan de afname van de mortaliteit bij verschillende bevolkingsgroepen even groot is en ook of de afname van de mortaliteit geldt voor alle belangrijke doodsoorzaken. Raine et al. (2009) analyseerden in een cohortonderzoek de gegevens van 12.830 patiënten van 50 jaar of ouder die tussen 1995 en 2005 een CVA hadden gehad en de eerste 30 dagen erna overleefden. Hierbij is aangenomen dat het in alle gevallen ging om infarcten en niet om bloedingen en dat in beginsel alle patiënten in aanmerking kwamen voor secundaire preventie met cholesterolverlagende middelen,

 

  1. Raine R,Wong W, Ambler G, Hardoorn S, Petersen I, Morris R, Bartley M, Blane D. Sociodemographic variatins on the contribution of secondary drug prevention to stroke survival and middle and older ages: cohort study. BMJ 209;338:b1279.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • J. M. A. Sitsen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations