Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 47, Issue 7, pp 106–106 | Cite as

HDL-cholesterol omhoog, risico lager?

  • E. van der Does
Farmacotherapie

Samenvatting

Als het hart premature ventriculaire contracties vertoont dan weten wij dat wij te maken hebben met een verhoogd risico op wel of niet reeds aanwezige cardiovasculaire ziekte. Toch leidt het therapeutisch onderdrukken van deze contracties niet tot een afname van het risico, ja dat kan zelfs doen toenemen! Dus, het in gunstige zin doen afnemen van een risicofactor betekent niet dat daardoor dat risico zelf ook afneemt. Zo is het ook met High Density Lipoprotein Cholesterol (HDL-cholesterol) en het risico op cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit. Briel c.s. onderzochten dat. Zij deden een groot regressieonderzoek van 108 gepubliceerde, gerandomiseerde en gecontroleerde onderzoeken met daarin 299.310 patiënten. Deze werden behandeld met een lipidenwijzigend medicament of dieet en de invloed hiervan werd vergeleken met placebo of gebruikelijke zorg of indien een streng cholesterolbeperkend regime werd voorgeschreven werd dit vergeleken met een soepeler leefregel. Elk onderzoek moest minstens een half jaar follow-upduur hebben gehad.

 

  1. Ghall WA, Rodondi N. HDL cholesterol and cardiovascular risk. BMJ 2009;338:488-490.Google Scholar
  2. Briel M, Ferreira-Gonzalez I, You JJ, Karanicolas PJ, Akl EA, Ping WU et al. Association between change in high density lipoprotein cholesterol and cardiovascular disease morbidity and mortality: systematic review and meta-regression analysis. BMJ 2009;338, on line first, BMJ/COM p. 1-9.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • E. van der Does
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations