Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 47, Issue 6, pp 98–99 | Cite as

Dexametason en het risico op misselijkheid, overgeven en postoperatieve bloeding na tonsillectomie bij kinderen

  • P. L. B. Bruijnzeel
Farmacotherapie
  • 20 Downloads

Samenvatting

Dexametason wordt veelvuldig gebruikt na tonsillectomie bij kinderen om postoperatief misselijkheid en overgeven te voorkomen. Czarnetzki et al1 verrichtten een gerandomiseerd placebogecontroleerd onderzoek bij 215 kinderen die electieve tonsillectomie ondergingen tussen februari 2005 en december 2007 in een Zwitsers opleidingsziekenhuis en postoperatief behandeld werden met respectievelijk 0,05, 0,15 of 0,5 mg/kg dexametason. Het primaire eindpunt was de preventie van misselijkheid en overgeven; secundaire eindpunten waren bijwerkingen en de noodzaak van ibuprofen na 24 uur. Dexametason vermindert dosis-gerelateerd het optreden van misselijkheid en overgeven. Daartegenover staat dat er een dosisgerelateerde verhoging van het risico op het optreden van postoperatieve bloedingen ontstaat van een dermate omvang dat het onderzoek moest worden gestaakt.

Notes

 

  1. Czarnetzki C, Elia N, Lysakowski C, Dumont L, Landis BN et al. Dexamethasone and risk of nausea and vomiting and postoperative bleeding after tonsillectomy in children. JAMA 2008; 300: 2621-30.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • P. L. B. Bruijnzeel
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations