Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 47, Issue 5, pp 73–74 | Cite as

Statines hebben weinig nut bij chronisch hartfalen

  • H. R. de Vries
Farmacotherapie
  • 13 Downloads

Samenvatting

Van statines zou op theoretische gronden een beschermend effect mogen worden verwacht bij hartfalen. Naast hun lipidenverlagende werking hebben ze ook pleiotrope en anti-inflammatoire effecten. Tevens is beschreven dat zij de endotheelfunctie kunnen verbeteren. Een grote groep Italiaanse cardiologen en internisten onderzocht het effect van een statine (rosuvastatine, 10 mg/dag) op de overlevingsduur gedurende gemiddeld 4 jaar van patiënten ouder dan 18 jaar met hartfalen volgens de classificatie van de New York Heart Association (klasse II t/m IV). Dat onderzoek draagt de naam GISSI-HE (Gruppo Italiano per lo studio della sopravivenza nell’insufficienza cardiaca).

Notes

 

  1. GISSI-HE investigators. Effect of rosuvastatin in patients with chronic heart failure (the GISSI-HE trial): a randomised doubleblind placebo-controlled trial. Lancet 2008;372:1231-39.Google Scholar
  2. Fonarow GC. Statins and n-3 supplementation in heart failure. Lancet 2008;372:1195-96.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • H. R. de Vries
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations