Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 47, Issue 5, pp 70–71 | Cite as

Gefitinib versus docetaxel bij eerder behandeld niet-kleincellig longcarcinoom

  • J. M. A. Sitsen
Farmacotherapie
  • 15 Downloads

Samenvatting

Longkanker met inbegrip van niet-kleincellig longcarcinoom is een belangrijke doodsoorzaak in de gehele wereld, vooral omdat de diagnose meestal pas laat wordt gesteld. De behandeling bestaat uit chemotherapie en ondersteunende zorg maar de resultaten zijn matig en recidieven komen veel voor. Uit eerder onderzoek waren aanwijzingen verkregen dat toepassing van gefitinib – een oraal toepasbare tyrosinekinaseremmer specifiek voor de receptor van de endotheel groeifactor (EGFR) – werkzaam en minder toxisch was dan chemotherapie. Kim et al. (2008) verrichtten een ‘non-inferiority trial’ met gefitinib (250 mg/dag per os) en docetaxel (75 mg/m2 in infuus van 1 uur elke drie weken).

Notes

 

  1. Kim ES, Hirsh V, Mok T, Socinski MA, Gervais R,Wu Y-L et al. Gefitinib versus docetaxel in previously treated non-small-cell lung cancer (INEREST): a randomised phase III trial. Lancet 2008;372:1809-18.Google Scholar
  2. Cullen M, Thatcher N. Gefitinib or docetaxel in advanced nonsmall-cell lung cancer. Lancet 2008;372:1785-86.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • J. M. A. Sitsen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations