Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 47, Issue 5, pp 67–68 | Cite as

Clostridium difficile – een lastige bacterie

  • E. van der Does
Farmacotherapie
  • 62 Downloads

Samenvatting

De terecht als moeilijk aangeduide Clostridium difficile-bacterie heeft vaste voet verkregen in ziekenhuizen en verpleeghuizen maar er zijn recent ook meldingen van infecties in de algemene bevolking na contact met een dergelijke patiënt. Clostridium difficile-infectie treedt, als deze manifest wordt, (nb: er zijn ook symptoomloze dragers) op in de vorm van lichte tot necrotiserende colitis met koorts en diarree. Meestal ontstaat de infectie als door antibioticagebruik het evenwicht in de darmflora in het colon verstoord is. De eerste isolatie van Clostridium difficile vond plaats in 1935. De grampositieve, anaerobe bacterie bleek twee toxinen te produceren: A en B. Sinds de ontdekking zijn er veel mutaties opgetreden met als gevolg resistentie tegen antibiotica, toegenomen toxineproductie,gemakkelijker sporevorming waardoor prevalentie en virulentie toenamen. Hoewel er gezocht wordt naar nieuwe, ook non-antibiotische therapie blijft het vermijden van antibiotische therapie, als het even kan, de eerste maatregel voor primaire preventie.

Notes

 

  1. Kelley CP, LaMont JT. Clostridium difficile –More difficult than ever. N Engl J Med 2008; 359: 1932-41.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • E. van der Does
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations