Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 47, Issue 2, pp 29–30 | Cite as

Ook atypische antipsychotica verhogen de kans op plotselinge hartdood

  • P. J. M. M. Toll
Bijwerkingen
  • 7 Downloads

Samenvatting

Gebruikers van typische antipsychotica hebben een verhoogde kans op ritmestoornissen en plotselinge hartdood. In hoeverre dit ook geldt voor de atypische antipsychotica die de oudere middelen grotendeels vervangen hebben is onbekend. Om dit te bepalen voerden Ray en medewerkers een retrospectief cohortonderzoek uit bij deelnemers van Medicaid in Tennessee. Zij selecteerden uit de databank over de periode van 1 januari 1995 tot en met 31 december 2005 personen van 30-74 jaar en vonden zo 44.218 gebruikers van typische en 46.098 gebruikers van atypische antipsychotica. Daarnaast selecteerden zij 196.600 controlepersonen die geen antipsychotica gebruikten. Op deze groep voerden zij de primaire analyse uit. Omdat de controlepersonen wegens het feit dat ze geen antipsychotica gebruikten, een ander risicoprofiel kunnen hebben corrigeerden de auteurs voor deze factor en werden uiteindelijk 67.824 gebruikers en 116.069 controlepersonen in de analyse betrokken. Het eindpunt was plotseling overlijden;

 

  1. Ray W, Chung C, Murray K, Hall K, en Stein C. Atypical antipsychotic drugs and the risk of sudden cardiac death. N Engl J Med 2009; 360: 225-35.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • P. J. M. M. Toll
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations