Advertisement

Supervisie en Coaching

, Volume 24, Issue 1, pp 43–43 | Cite as

Supervisie in andere bladen

  • Nel Jagt
Signalement

Samenvatting

SoziO, vakblad voor sociale en pedagogische beroepen, is de opvolger van het tijdschrift Sociaal Pedagogische Hulpverlening, dat in 2004 een themanummer wijdde aan supervisie. In een ander themanummer, over probleemgezinnen (september 2006), komt supervisie op twee plaatsen slechts zijdelings aan de orde, maar wel op een opmerkelijke manier.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • Nel Jagt
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations