Advertisement

Supervisie en Coaching

, Volume 23, Issue 3, pp 115–116 | Cite as

Reactie op ‘Supervisie moet soms therapie zijn’

  • Heleen van Praag-van Asperen
Het Debat
  • 9 Downloads

Samenvatting

het debat is bedoeld om in de professionele begeleidingswereld gevoerde of te voeren debatten in kaart te brengen en te verhelderen. Aan deze rubriek kunnen auteurs twee soorten bijdragen leveren: in een introducerende tekst een onderwerp aan de orde stellen, of reageren op een eerdere bijdrage aan het debat. In beide gevallen gaat het erom de eigen positie ten aanzien van kwesties en (nieuwe) ontwikkelingen te verduidelijken en daarvoor steekhoudende argumenten te geven. De redactie nodigt lezers nadrukkelijk uit te reageren op onderstaande bijdragen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • Heleen van Praag-van Asperen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations