Advertisement

Supervisie en Coaching

, Volume 23, Issue 2, pp 43–44 | Cite as

Redactioneel

Redactioneel

Het tweede nummer van de drieëntwintigste jaargang bestaat behalve uit een artikel uit een flink en divers aantal rubrieksteksten. Met meer en uiteenlopender rubrieksteksten beogen we een nauwer contact met de lezers en hun praktijk van professioneel begeleiden: wie zijn ze, wat is hun visie op het vak en ontwikkelingen daarin, wat inspireert hen, wat doen ze en met behulp van welke werkwijzen en instrumenten?

Het eerste en enige artikel, Mannen en supervisie van Otjeh Bakarbessy en Henk Jagtgaat over de rol die man-eigen socialisatie speelt in supervisie. Leidt die specifieke socialisatie ook tot specifieke leerproblemen? De auteurs menen van wel, en leggen uit dat gebruikmaking van de principes van seksespecifieke mannenhulpverlening zorgt voor een beter begrip van wat er kan spelen. De kracht van het artikel bestaat uit het onder de aandacht brengen van mogelijke leerproblemen in supervisie die specifiek zijn voor mannen. Hun oplossing, seksehomogene supervisiegroepjes (bestaande...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations