Advertisement

Supervisie en Coaching, 2005

, Volume 22, Issue 1, pp 31–33 | Cite as

Themanummer Supervisie van het Tijdschrift voor sociaal-pedagogische hulpverlening SPH,

juni 2004. Uitgave swp, Postbus 257, 1000 AG Amsterdam
  • Toos Rombout-de Weert
Literatuur
  • 129 Downloads

Samenvatting

Het themanummer bevat zeven artikelen over supervisie, vanuit verschillende invalhoeken bezien. De redactionele inleiding ‘Is supervisie nog super?’ bevat twee ontboezemingen van studenten die enthousiast zijn over wat zij tijdens een recente opleidingssupervisie hebben geleerd over zichzelf en over hun handelen in de praktijk. Het zijn aardige illustraties, maar nog geen bewijs dat supervisie ook super is.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • Toos Rombout-de Weert
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations