Advertisement

Supervisie en Coaching

, Volume 21, Issue 1, pp 136–138 | Cite as

Hoe loop je de weg?

Reactie op Bertje Leuw, ‘Supervisie en socialisatie’
  • Leida Schuringa
Artikel

Samenvatting

Met belangstelling las ik het artikel van Bertje Leuw over werken aan ‘bewustwording bij de studenten van hun eigen persoonlijkheid en de geschiedenis die aan de vorming daarvan heeft bijgedragen’ binnen het kader van supervisie. De redactie vroeg mij hierop te reageren, wat ik graag doe, omdat het thema me erg boeit. In deze reactie zal ik achtereenvolgens ingaan op het belang van zelfkennis in sociaal-agogische beroepsopleidingen, de rol van de opleiding en de specifieke bijdrage van supervisie in de ontwikkeling van deze competentie, en op mijn eigen benadering die juist vanaf de andere kant begint.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations