Advertisement

Supervisie en Coaching

, Volume 20, Issue 1, pp 151–151 | Cite as

Reactie van het lvsb-bestuur

  • Lies Fonderie-Tierie
Impressie
  • 4 Downloads

Samenvatting

Het bestuur aanvaardt graag de uitnodiging van de redactie om kort te reageren op de bijdragen van Ria Wijdeven en Sjaak Körver, waarin zij beschrijven hoe zij de najaarsconferentie beleefd hebben.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  • Lies Fonderie-Tierie
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations