Advertisement

Supervisie en Coaching

, Volume 19, Issue 2, pp 104–106 | Cite as

Boekbespreking

H.M. van Praag-van Asperen en Ph. H. van Praag (red.), Handboek supervisie en intervisie. Leusden, De Tijdstroom, 2000, herziene 3e druk, 334 p. isbn 90 5898 002 2. Prijs € 40,39.
  • Nel Jagt
  • Willemine Regouin
Literatuur
  • 29 Downloads

Samenvatting

Het Handboek supervisie en intervisie is de herziene versie van het Handboek supervisie en intervisie in de psychotherapie (1993), waaraan destijds door ondergetekenden een bespreking is gewijd in dit tijdschrift (1/1994, 50-53). Omdat de samenstellers aangeven (12) dat de herziene uitgave in belangrijke mate verschilt van de vorige edities, waren wij opnieuw tot recenseren gemotiveerd. Het leek ons goed dit dan te doen vanuit onze visie op de eerste uitgave en na te gaan in welke mate ook ons commentaar verschillend is.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  • Nel Jagt
    • 1
  • Willemine Regouin
  1. 1.

Personalised recommendations