Advertisement

Supervisie en Coaching

, Volume 19, Issue 2, pp 72–82 | Cite as

Teambegeleiding: een introductie

 • Hans Bennink
Artikel

Samenvatting

In veel moderne organisaties staat het werken in teams volop in de belangstelling, zowel vanwege het stimuleren van de economische productiviteit als ter vergroting van betrokkenheid en arbeidssatisfactie. Werken in teamverband is vooral geïndiceerd waar het gaat om complexe taken met een hoge mate van onderlinge samenhang en weinig standaardisatie, die vragen om klantgerichtheid, souplesse, zelfsturing, frequente interactie in saamhorigheid en een professionele opstelling. Het zal geen verbazing wekken dat werken in teamverband niet steeds vanzelfsprekend goed gaat en dat enigerlei vorm van teambegeleiding gewenst is. Uitgangspunt is hier dat specifieke begeleidingsthema's vragen om een daarbij passende begeleidingsmethodiek.

Bibliografie

 1. Aken, T.G.C. van, Leidinggeven aan denkwerk. In: E.R. van Aggelen, T.G.C. van Aken, J.F. Boumanen E.J. Reitsma, Team engineering. Deventer, Kluwer BedrijfsInformatie, 1997, 27-40.Google Scholar
 2. Amelsvoort, P. van en G. Scholtes, Zelfsturende teams. Ontwerpen, invoeren en begeleiden. Oss, ST-GROEP, 1995.Google Scholar
 3. Argyris, C., Leren in en door organisaties. Het hanteerbaar maken van kennis. Schiedam, Scriptum Management, 1996.Google Scholar
 4. Belbin, R.M., Managementteams. Over succes- en faalfactoren. Schoonhoven, Academic Service, 1998.Google Scholar
 5. Benders, J. en P. van Amelsvoort (red.), Zelfsturende teams in de dienstverlening. Utrecht, Lemma, 2000.Google Scholar
 6. Bennink, H., Coaching als vorm van professioneel begeleiden. Supervisie in opleiding en beroep 1999a, 16, 3, 3-19.Google Scholar
 7. Bennink, H., Gezelligheid is des duivels oorkussen. Bedrijfsethische aspecten van een Nederlandse cultuurtrek. In: E. Kimman, A. Schilder en F. Jacobs (red.), Drieluijk. Godsdienst – Samenleving – Bedrijfsethiek. Liber Amicorum voor Henk van Luijk. Amsterdam, Thela Thesis, 1999b, 199-207.Google Scholar
 8. Bennink, H., Coaching van professionals?! Handboek effectief opleiden (hoofdstuk 3, paragraaf 5). 's-Gra-venhage, Delwel, 2000.Google Scholar
 9. Bennink, H., Coaching: theorie, methodiek, praktijk. Supervisie in Opleiding en Beroep 2001a, 18, 3-6.Google Scholar
 10. Bennink, H., Coaching van werkteams. Werken, leven en leren in groepen. Houten, 2001b.Google Scholar
 11. Bouman, J.F., Teamleiding. In: E.R. van Aggelen, T.G.C. van Aken, J.F. Bouman en E.J. Reitsma,Team engineering. Deventer, Kluwer BedrijfsInformatie, 1997, 41-53.Google Scholar
 12. Cox-Woudstra, E. en A.H. van der Zwaan, Waarom zijn niet alle zelfstandige teams even zelfstandig? Gedrag en Organisatie 1996, (9), 6, 341-349.Google Scholar
 13. Denkers, F., Morele praktijken. In: P. van Beers (red.), Frans Denkers’ Moreel kompas van de politie. Apeldoorn, LSOP, 2001, 23-40.Google Scholar
 14. Downey, M., Coachen op het werk. Een gids voor managers. Amsterdam, Nieuwezijds, 2000.Google Scholar
 15. Gerrichhauzen, J., Groupthink, teambuilding en cultuurverandering. In: A.W.T. Kampermann en J. Gerrichhauzen, 1992, 51-63.Google Scholar
 16. Heijmans, J., De teamkarakters van een zelfscorend team. Een handleiding voor de ordening van organisaties naar een op zelfscorende teams gebaseerde cultuur en structuur. Maastricht: Shaker, 1999.Google Scholar
 17. Hell, J.G.F., Coaching van teams in organisaties. In: J.G.F. Hell, W.A. Hoogduin en P.J. van den Beld(red.), Coaching: houvast in de veranderende organisatie. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum, 1999.Google Scholar
 18. Kamminga, W. en J. Schouten, Verbeteren van teams. Zaltbommel, Thema, 1997 (2edruk). Kampermann, A.W.T. en Gerrichhauzen, J. (red.), Teambuilding: meerwaarde van teamwork in arbeidsorganisaties. Heerlen, Open Universiteit/Deventer, Kluwer Bedrijfswetenschappen, 1992.Google Scholar
 19. Kapteyn, L.J., Enkele condities voor effectief teamwork. In: A.W.T. Kampermann en J. Gerrichhauzen, 1992, 27-39.Google Scholar
 20. Meininger, A, M-J. Mineur en T. Vinke, Zorg in het Academisch Ziekenhuis Groningen. In: Benders,Google Scholar
 21. J. en P. van Amelsvoort (red.), Zelfsturende teams in de dienstverlening. Utrecht, Lemma, 2000, 101-108. Möller, H., Schamerleben in Supervisionsprozessen. Gruppendynamik, 1998, 29, Heft 4, 403-49. Moor, W. de, Teamwerk en participatief management. Houten/Diegem, Bohn Stafleu Van Loghum, 1995.Google Scholar
 22. Neck, C.P. en Manz, C.C., From groupthink to teamthink: Toward the creation of constructive thought patterns in self-managing work teams. Human Relations, 1994, 47 (8), 929-952.Google Scholar
 23. Olthof, J. en E. Vermetten, De mens als verhaal. Narratieve strategieën in psychotherapie voor kinderen en volwassenen. Utrecht, De Tijdstroom, 1994.Google Scholar
 24. Parker, G.M., Team players and teamwork. The new competitive business strategy. San Francisco, Jossey Bass, 1990. 76 Poutsma, E., Teammanagement. In: H. Doorewaard en W. de Nijs (red.), Organisatieontwikkeling en human resource management. Utrecht, Lemma, 1999, 173-193.Google Scholar
 25. Reitsma, E.J., Het denken in teams dynamiseren. In: E.R. van Aggelen, T.G.C. van Aken, J.F. Boumanen E.J. Reitsma, Team engineering. Deventer, Kluwer BedrijfsInformatie, 1997, 69-79.Google Scholar
 26. Remmerswaal, J., Handboek groepsdynamica. Een nieuwe inleiding op theorie en praktijk. Baarn, Nelissen, 1998.Google Scholar
 27. Senge, P., De vijfde discipline. De kunst en praktijk van de lerende organisatie. Schiedam, Scriptum, 1992.Google Scholar
 28. Siegers, F. en D. Haan, Handboek supervisie. Alphen aan den Rijn, Samsom, 1988.Google Scholar
 29. Sims, R.R., Linking groupthink to unethical behavior in organizations. Journal of Business Ethics, 1992, 11, 651-662.Google Scholar
 30. Smith, K.K. en D.N. Berg, Paradoxes of group life: Understanding conflict, paralysis, and movement in group dynamics. San Francisco, Jossey-Bass, 1987.Google Scholar
 31. Steyaert, C., Teambuilding en teamontwikkeling. In: J. Gerrichhauzen, A. Kampermann en F. Kluytmans (red.), Interventies bij organisatieverandering. Deventer, Kluwer Bedrijfswetenschappen/Heerlen, Open Universiteit, 1994, 209-225.Google Scholar
 32. Tuckman, B.W., Developmental Sequence in Small Groups. Psychological Bulletin 1965, 63/6, 384-399.Google Scholar
 33. Tuckman, B.W. en Jensen, M.A.C., Stages of small group development revisited. Group and Organization Studies, 1977, 2, 419-427.Google Scholar
 34. Vegt, G. van der, B. Emans, B. en Vliert, E. van de, Effecten van interdependentie in projectteams. Gedrag en Organisatie 1996 (9), 6, 416-428.Google Scholar
 35. Vermeulen, P. en M. van Hooft, Beïnvloedingsfactoren voor het functioneren van teams. M&O 1997, 4, 48-61.Google Scholar
 36. Vroemen, M., Werken in teams. Deventer, Kluwer Bedrijfswetenschappen, 1985.Google Scholar
 37. West, M., De dynamiek van een team. Baarn, Nelissen 1996.Google Scholar
 38. Wijnen, G., Renes, W. en Storm, P., Projectmatig werken. Utrecht, Het Spectrum, 1991.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

 • Hans Bennink
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations