Advertisement

Supervisie en Coaching

, Volume 19, Issue 3, pp 68–70 | Cite as

Boekbespreking

J.H.C. Heijnen, L.J.M. Kruse en J.W.G. Raes, Mentoring. Apeldoorn, lsop/Alphen a/d Rijn, Samsom, 2000, isbn 90 14 06761 5, 124 p. Prijs € 33.35.
  • Hans Bennink
Literatuur
  • 20 Downloads

Samenvatting

In hun boek typeren Heijnen, Kruse en Raes mentoring als instrument om de in organisaties aanwezige kennis en kwaliteit optimaal en flexibel te benutten. Mentoring wordt door hen kortweg omschreven als: op basis van kennis en ervaring sturen en adviseren van collega's, gericht op kwaliteitsverbetering en op nadere uitwerking van het idee zelforganisatie (9). Het kan uiteindelijk een beleidsbeïnvloedende en -ondersteunende functie hebben. Mentoring is voor hen niet alleen een belangrijk aspect van de lerende organisatie, maar ook een vorm van leeftijdsbewust personeelsbeleid, door de specifieke rol die ouderen bij mentoring kunnen spelen vanwege hun kennis en ervaring. Het boek is mede geschreven vanuit het Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie (lsop) in Apeldoorn, maar de tekst mikt op een breed publiek: mentoren, leidinggevenden en personeelsfunctionarissen die het instrument mentoring in een organisatie gestalte willen geven.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  • Hans Bennink
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations