Advertisement

Supervisie en Coaching

, Volume 18, Issue 1, pp 150–152 | Cite as

LVSB-conferentie 2000 over competentieontwikkeling

  • Ria Wijdeven
Impressie
  • 29 Downloads

Samenvatting

Op 3 november 2000 vond in Apeldoorn voor de twintigste keer de jaarlijkse LVSB-conferentie plaats. Een conferentie in een nieuw jasje en op een andere plaats dan gebruikelijk. De titel van de werkconferentie was: Instrumenten voor competentieontwikkeling. Het was de bedoeling van de programmacommissie om ook niet-LVSB leden, actief op het gebied van begeleiden en opleiden, voor deze conferentie uit te nodigen en met name leden van de Nederlandse Vereniging van Opleiders. De NVvO was ook betrokken bij de voorbereiding. Er waren 300 deelnemers. De folder vooraf en de inhoud van de conferentie wekten mijn interesse.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  • Ria Wijdeven
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations