Advertisement

Supervisie en Coaching

, Volume 18, Issue 4, pp 32–36 | Cite as

Boekbespreking

Lies Fonderie-Tierie en Truus Rozemond (red.), Docenten coachen. Baarn, Nelissen, 2000, 220 p., isbn 90244 14512. Prijs fl 47,50/Euro 21,55.
  • Nel Jagt
Literatuur
  • 23 Downloads

Samenvatting

Docenten coachen borduurt in een aantal opzichten voort op het boek Begeleiden van docenten (Lies Fonderie-Tierie en Jeroen Hendriksen red., 1998), dat vorig jaar in dit tijdschrift (1/2000) door Willemine Regouin werd besproken. Dit gebeurt onder meer door terug te grijpen op teksten van Ben Fonderie en Fred Korthagen. Het zal duidelijk zijn dat dit boek over coachen een smaller terrein bestrijkt dan het vorige, dat over begeleiden gaat. Het specifieke van coachen wordt beschreven tegen de achtergrond van een begeleidingsbeleid dat meer pijlen op de boog heeft en geplaatst binnen de context van de school als organisatie.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  • Nel Jagt
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations