Advertisement

Tijdschrift voor Psychotherapie

, Volume 22, Issue 6, pp 246–247 | Cite as

Developing cognitive–behavioural counseling

  • J. P. C. Jaspers
Gelezen

Samenvatting

Dit boek is opgenomen in een serie waarin counseling vanuit verschillende theoretische referentiekaders wordt beschreven. Aangenomen wordt dat de lezer al enige kennis over de betreffende benadering heeft. In de serie valt de nadruk op toepassing van theoretische uitgangspunten in de klinische praktijk. Het referentiekader in dit boek is de cognitieve–gedragstherapie.

 

  1. Michael J. Scott, Stephen G. Stradling & Windy Dryden Developing cognitive–behavioural counseling. Londen: SAGE Publications, 1995, 141 pp., prijs $9.95Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1996

Authors and Affiliations

  • J. P. C. Jaspers
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations