Advertisement

Tijdschrift voor Psychotherapie

, Volume 21, Issue 6, pp 290–291 | Cite as

De droom in de psychotherapie

  • H. R. Wijngaarden
Bijzondere toepassingen
  • 24 Downloads

Samenvatting

De aanvang van de psychologische therapieën, zoals wij die kennen, is gelegen in de medische praktijk van Freud. Deze onderkende zelf dat zijn methode om psychische klachten op te heffen geen puur medische zaak was. Hij zag plaats voor een lekenanalyse, een door een niet–medicus uitgevoerde therapie. In zijn zoeken om uit het bewustzijn geduwde belevingen weer op het spoor te komen, vond hij in de droomduiding een zodanig hulpmiddel dat hij de droom de via regia naar het onbewuste noemde.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1995

Authors and Affiliations

  • H. R. Wijngaarden
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations