Advertisement

Tijdschrift voor Psychotherapie

, Volume 21, Issue 1, pp 46–48 | Cite as

De middelbare leeftijd. Psychoanalytische beschouwingen

  • Jos de Kroon
Gelezen

Samenvatting

De redactie van dit blad heeft in haar onmetelijke en tevens ondoorgrondelijke wijsheid mij verzocht een recensie te schrijven over De middelbare leeftijd. Psychoanalytische beschouwingen. Zij moet geweten hebben dat ik de vijftig nader en wel een opkikkertje kan gebruiken. Het te bespreken boek kwam voor mij op het juiste moment omdat het optimisme dat het uitstraalt goed van pas kwam bij mijn involutionaire overpeinzingen. Nu was ik al eerder in de gelegenheid het psychoanalytisch optimisme over de ouder wordende mens te mogen proeven, want indertijd heb ik een deel van de lezingen bijgewoond waarop de teksten van dit boek zijn gebaseerd.

 

  1. P. van der Zwaal (red.) De middelbare leeftijd. Psychoanalytische beschouwingen. Amsterdam: Boom, 1993, 192 pp., prijs ƒ 34,50.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1995

Authors and Affiliations

  • Jos de Kroon
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations