Advertisement

Tijdschrift voor Psychotherapie

, Volume 20, Issue 5, pp 216–217 | Cite as

Incestplegers in perspectief

  • Sietske Dijkstra
Gelezen
  • 28 Downloads

Samenvatting

In de jaren tachtig zijn we steeds meer doordrongen geraakt van de omvang en ernst van seksueel misbruik in onze samenleving. De nadruk lag toentertijd voornamelijk op het herkennen van signalen en op opvang en hulp voor seksueel misbruikte meisjes en vrouwen. Jongens en mannen kwamen vooral in het vizier als daders van seksueel geweld, maar van daderhulp was in die periode nauwelijks sprake. De laatste pakweg vijf jaar is daarin een kentering te bespeuren. Zo kwam enerzijds aan het licht dat ook een aanzienlijke groep jongens seksueel misbruikt wordt. Naar schatting van Staffeleu is zelfs een op de vier seksueel misbruikte kinderen een jongen. Anderzijds ging men beseffen dat daderhulp recidieven helpt voorkomen en dat daderhulp van belang kan zijn voor de behandeling van slachtoffers.

Literatuur

  1. J. Staffeleu Incestplegers in perspectief. Houten/Zaventem: Bohn Stafleu Van Loghum, 1992. 158 pp., prijs ƒ 39,50.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1994

Authors and Affiliations

  • Sietske Dijkstra
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations